Enviaments i Lliuraments

Llevat que es produeixin causes extraordinàries, enviarem el val de la comanda en un termini màxim d’1 setmana a comptar de la data de Confirmació de la Comanda. Els enviaments i lliuraments poden patir modificacions en dependència del transportista escollit pel client.

Política de Canvis i devolucions

Dret de desistiment
De conformitat amb el que estableix l’article 2011 del Reial Decret Legislatiu 1/2007 pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de defensa dels consumidors i usuaris, el client podrà exercir el dret de desistiment podent desistir de la comanda, si comprova que no s’ajusta a les seves expectatives.

L’exercici d’aquest dret s’haurà de realitzar en un termini màxim de 15 (quinze) dies hàbils a partir de la seva recepció i segons el calendari oficial del lloc on s’ha lliurat la comanda. Per poder exercir aquest dret cal que no es tracti de productes personalitzats o confeccionats segons les especificacions del client.

El client podrà exercir el dret de desistiment notificant-ho prèviament a Carme d’Olazabal amb N.I.F. 53290327V amb domicili en C / Doctor Murillo 11A Bxos, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona) mitjançant un correu electrònic a info@carmedeolazabal.cat.
Només s’acceptarà la devolució, si el producte retornat es troba en perfectes condicions i en el seu embalatge original. En el cas que la devolució es realitzi per causes no imputables a Carme de Olazabal el comprador es farà càrrec de les despeses generades per aquesta devolució.

Es consideren causes no imputables a Carme d’Olazabal canvis que siguin deguts a un canvi d’opinió del client o un error del client en el moment de realitzar la comanda.

Si la devolució dels productes defectuosos és lícita, serà Carme de Olazabal qui es farà càrrec de les despeses d’enviament sempre que el comprador comuniqui aquesta circumstància en el moment de recepció de la comanda.

El comprador podrà optar per demanar un producte a canvi del que es retorna o sol·licitar un abonament de l’import pagat (el que s’efectuarà en un termini màxim de 15 dies hàbils des de la recepció del producte en els nostres magatzems).
La devolució sempre, s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament utilitzat per a la compra.

Dret de Modificació de les Condicions

Reservat el dret a revisar i modificar les presents Condicions en qualsevol moment.
Estarà subjecte sempre a les polítiques i condicions vigents en el moment de la compra, llevat que per llei o decisió d’organismes governamentals haguem de fer canvis amb caràcter retroactiu en aquestes polítiques i condicions.